Back

MADRASAH DINIYAH

HomeINFORMASI

KITAB YANG DIGUNAKAN

KELAS 1 MADRASAH DINIYAH

1.Pegon

2.Safinatus sholah

3.Awamil

4.Alala

5. Matlab

KELAS 4 MADRASAH DINIYAH

1.Jurumiyah

2.Sullam taufiq

3.Amsilah tasrifiyah

4.Taklim mut’alim

5.Sorogan